ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Woodcare b.v. te Rijnsburg.

Gevestigd aan de Blekerstraat 3 2222AN in Katwijk. KvK: 27313655 BTW: NL819049219B01

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende koop en verkoop van goederen door de hiervoor genoemde besloten vennootschap, verder te noemen Woodcare , tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. Indien een wederpartij van Woodcare, hierna verder te noemen ‘de opdrachtgever’, bij de acceptatie van het door de leverancier gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna verder te noemen ‘de voorwaarden’, weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van Woodcare geacht niet te zijn aanvaard.

1.3. Indien de opdrachtgever bij aanvaarding van het aanbod van Woodcare de toepasselijkheid van de voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden van de opdrachtgever nimmer van toepassing zijn.
1.4. Te allen tijde zal gelden dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever slechts dan voor Woodcare bindend zullen kunnen zijn, indien Woodcare zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: offerte

2.1. Aanbiedingen van Woodcare in welke vorm dan ook gedaan zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Woodcare is vermeld, vrijblijvend.
2.2. Maten, gewichten, afbeeldingen en Gebruiksgegevens in aanbiedingen en in voorlichtingsmateriaal van welke aard dan ook zijn -inherent aan het te leveren product – richtinggevend en dienen slechts ter verduidelijking. Mutatis mutandis geldt voor showroomartikelen van Woodcare.

2.3. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden en leveranties (van de daarbij benodigde materialen) onder normale omstandigheden en gedurende voor Woodcare normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Woodcare is vermeld.

Artikel 3: bevoegdheid

3.1. Uitsluitend degene die krachtens de statuten van Woodcare en/of een inschrijving in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden kunnen voor Woodcare overeenkomsten aangaan.

Artikel 4: prijs

4.1. De door Woodcare geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief omzet- belasting en exclusief vervoers-, vrachtkosten, en exclusief die kosten, die ingevolgde de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen.
4.2. Woodcare voert haar werkzaamheden uit en levert de daarbij benodigde zaken, zoals blijkt uit de overeenkomst tussen Woodcare en de opdrachtgever voor de overeengekomen prijs. In geval van meerwerk of levering van meer zaken dan overeengekomen, zullen aan de opdrachtgever tegen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.

4.3 In het geval na het sluiten van de overeenkomst tussen Woodcare en de opdrachtgever sprake is van wijziging van hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekering, premies voor de volks- verzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege, c.q. na totstandkoming van een nieuwe C.A.O. dan wel wijziging van prijzen van grondstoffen en/of materialen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is Woodcare gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van deze overeenkomst. Woodcare is hiertoe eveneens gerechtigd, indien sprake is van een koerswijziging van buitenlandse valuta, indien en voor zover Woodcare de uitvoering van de werkzaamheden materialen in het buitenland heeft gekocht, dan wel zal kopen.

4.4. Indien Woodcare van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 5: leveringstijd

5.1. De leveringstijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van een werk wordt verricht, worden door Woodcare bij benadering vastgesteld en gelden in beginsel niet als fatale termijn.
5.2. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien een precieze datum in de op- drachtbevestiging van Woodcare is vastgesteld waarvoor de levering, dan wel de uitvoering van werkzaamheden door Woodcare moeten zijn verricht, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

5.3. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat Woodcare tijdens de uitvoering van de opdracht normaal zijn werkzaamheden kan verrichten en dat de van derden te betrekken zaken tijdig worden geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg bij de reeds overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De leverings- tijd zal ook worden verlengd indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

5.4. Overschrijding van de door Woodcare bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van de schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. 5.5. Overschrijding van de door Woodcare bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het tijdstip van aanvang van werkzaamheden, geeft de opdrachtgever geen recht op het niet, niet-behoorlijk, dan wel niet-tijdig nakomen van enige jegens Woodcare aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen ver- richten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst.

5.6. Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat de overschrijding van de door Woodcare bij benadering vastgestelde leveringstijd c.q. het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden, voor hem als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht om Woodcare bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke leveringstijd te stellen c.q. het tijdstip van aanvang werkzaamheden door Woodcare.

5.7. De opdrachtgever verplicht na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met Woodcare ter zake de overschrijding van de leveringstijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 6: transport

6.1. Van het moment van verzending van de zaken zijn deze kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever. Woodcare is gerechtigd de kosten van vervoer en verzekering tijdens het vervoer aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Het transport wordt door Wood- care alleen verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft verzocht.

6.2. In beginsel geschiedt het vervoer door Woodcare, of door een door Woodcare aan te wijzen vervoerder.
Artikel 7: deellevering
7.1. Woodcare is bevoegd de te leveren zaken in gedeeltes aan de opdrachtgever te leveren. Bij deellevering is de opdrachtgever verplicht de op deze deellevering betrekking hebbende factuur volgens deze voorwaarden te voldoen.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van het geleverde of af te leveren zaken blijft bij Woodcare en gaat eerst over, wanneer de opdrachtgever de prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Woodcare ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

8.2. Het is de opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het moment waarop de opdrachtgever eigenaar is geworden van de vorenbedoelde zaken, deze zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen.

8.3. Bij overschrijding van genoemde verplichtingen van de opdrachtgever wordt de koop- prijs ten volle en ineens opeisbaar.
8.4. Onverminderd vorige aan hem toekomende rechten wordt Woodcare door de opdracht- gever gemachtigd om indien deze jegens Woodcare aangegane betalingsverplichtingen

niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen, of indien deze in of aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Artikel 9: niet-toerekenbare tekortkoming van Woodcare

9.1. Indien van de zijde van Woodcare in de uitvoering van de overeenkomst sprake is
van een niet-toerekenbare tekortkoming, is Woodcare, zonder rechterlijke tussenkomst,
te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de opdrachtgever aan Woodcare van de door deze laatste gemaakte kosten.
9.2. Onder een tekortkoming die Woodcare niet kan worden toegerekend, wordt verstaan, elke van de wil van Woodcare onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, vertraagt alsmede voor zover hieronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte bij in dienst van de leverancier zijnde personeel of van andere personen waarvan de leverancier zich bedient, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van Woodcare of diens toeleverancier(s), op welke wijze dan ook.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1. Woodcare is niet aansprakelijk voor directe schade door welke oorzaak dan ook ont- staan, aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Woodcare geleverde zaken of door haar verrichte werkzaamheden. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van Woodcare.

10.2. Woodcare is niet aansprakelijk voor indirecte schade door welke oorzaak dan ook ont- staan, aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Woodcare geleverde zaken of door haar verrichte werkzaamheden. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van Woodcare.

10.3. Aansprakelijkheid voor schade zal niet bestaan, indien de opdrachtgever ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
10.4. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet door Woodcare aan de opdrachtgever het in rekening gebrachte bedrag overschrijden, of, indien Woodcare zich verzekerd heeft tegen de opgetreden schade, zal de aansprakelijkheid verdergaan, dan tot het bedrag waartegen de verzekeraar aansprakelijkheid heeft aanvaard en uitkeren.

Artikel 11: garantie

11.1. De door Woodcare geleverde zaken worden gegarandeerd voor een periode van één jaar na datum van aankoop in dier voege, dat indien geleverde zaken gebreken vertonen van productietechnische aard, Woodcare gerechtigd is een keuze te maken tussen ofwel het geleverde weer terug te nemen en de opdrachtgever de koopprijs te retourneren, dan wel de gebrekkige zaken te vervangen door deugdelijke zaken van dezelfde, dan wel vrijwel dezelfde soort. Indien de opdrachtgever gedurende de garantietermijn de geleverde zaken heeft veranderd of bewerkt, vervalt de garantie.

11.2. Indien de opdrachtgever meent dat Woodcare niet voldoet aan haar garantieverplichtingen, ontslaat zulks de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of andere met de door Woodcare gesloten overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11.3. Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Woodcare gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Woodcare met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.

11.4. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Woodcare alsnog aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt zijn tot het bij Woodcare verzekerde deel.
11.5. In geval van aansprakelijkheid genoemd in het vorige lid, en Woodcare voor de schade niet is verzekerd, en niet redelijkerwijs had kunnen verzekeren of door de verzekering van Woodcare niet is gedekt, zal de aansprakelijkheid van Woodcare te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom respectievelijk de aanneemsom.

Artikel 12: geschiktheid zaken

12.1. Indien Woodcare in zijn aanbieding te leveren zaken opneemt, baseert Woodcare zich ten aanzien van deze zaken op de gegevens die door de producent op Woodcare van deze zaken aan hem zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze zaken. Woodcare is als gevolg daarvan niet aansprakelijk te achten voor schade te dier aanzien ontstaan, tenzij Woodcare zelf de producent van deze zaken is. Indien Woodcare zelf producent van de geleverde zaken is, zal dit door Woodcare schriftelijk aan de opdracht- gever worden bevestigd.

12.2. Woodcare is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van zaken en constructies, zowel bestaande als door de opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door Woodcare uitgevoerde werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 13: aansprakelijkheid ondergeschikten en niet ondergeschikten

13.1. De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze leveringsvoorwaarden geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van Woodcare dan wel door niet-onder geschikten, die in opdracht van Woodcare werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.

Artikel 14: betaling

14.1. De opdrachtgever is verplicht aan Woodcare de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van verzending van de factuur.
14.2. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Woodcare aangegeven wijze.

14.3. Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.
14.4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag 1.5% per maand rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaald had moeten worden.

Artikel 15: opschorting

15.1. Indien na het sluiten van de overeenkomst Woodcare omstandigheden ter harer kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, is Woodcare bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten. 15.2. In geval van opschorting van haar verbintenis door Woodcare zoals beschreven in het vorengaande lid, is Woodcare bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichting.

Artikel 16: buitengerechtelijke incassokosten

16.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de opdrachtgever door niet, of niet-tijdig te betalen, is Woodcare gerechtigd alle buitenge- rechtelijke kosten
verbonden aan de invordering van het bedrag op de opdrachtgever te verhalen.

16.2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd op het moment dat Woodcare ten behoeve van invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen.
16.3. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te ‘s-Gravenhage, echter met een minimum van e 90,75,- exclusief omzetbelasting per factuur.

Artikel 17: geschillen en toepasselijk recht

17.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlandse recht.
17.2. Alle geschillen die, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Woodcare, zulks voor over de wet dit toelaat.

Blue Dolphin is een onderdeel van Woodcare B.V.

Blekerstraat 3

2222 AN Katwijk

info@woodcarebv.nl

© Blue Dolphin 2023

New Norton Mesh Power!!

De nieuwste technologie op het gebied van schuurmaterialen.